Alaselkäkivut

Alaselkäkivut ovat yksi tämän päivän yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinvaivoista, joista kärsii jopa 80% suomalaisista elämänsä aikana. Suuri osa alaselkävaivoista paranee muutamien päivien tai viimeistään viikkojen sisällä, mutta joskus kipu voi kroonistua ja vaivata pidempäänkin. Pitkittyvät alaselkäkivut laskevat toimintakykyä, lisäävät sairauspoissaoloja ja heijastuvat helposti mielialaankin. Siksi tärkeää olisikin keskittyä ennaltaehkäisemään alaselkävaivoja jo ennen kuin oireita ilmenee. Alaselkäkivut jaetaan kestonsa mukaan kolmeen luokkaan: akuutit kivut enintään 6 viikkoa, subakuutit 6-12 viikkoa ja krooniset yli 12 viikkoa.

Mistä alaselkäkipu johtuu?

Selkävaivat voivat johtua monesta eri syystä, esimerkiksi fyysisesti kuormittavasta työstä, jatkuvasta istumisesta tai vähäisestä liikunnasta, mutta usein taustalla voi olla myös rakenteellisia tekijöitä, jotka osaltaan altistavat alaselän kivulle. Näihin lukeutuvat muun muassa asentoperäinen kuormitus eli huono ryhti ja vartalon lihasten heikkous. Listaa syistä ja riskitekijöistä voisi jatkaa loputtomiin: ylipaino, tupakointi, stressi, onnettomuudet… Parasta olisi siis yrittää vaikuttaa asioihin, jotka ovat muutettavissa ja elää kokonaisvaltaisen terveellistä ja selkäystävällistä elämää!

Kun selkäkivun aiheuttaja (esim. kasvain, murtuma tai hermojuuren pinnetila) on tiedossa, puhutaan spesifistä selkäkivusta, joka kuitenkin kattaa kaikista selkäkivuista vain noin 5-10%. Useimmiten selkäkivun tarkkaa syytä ei saada määritettyä, jolloin kyse on epäspesifistä selkäkivusta. On myös todettu, että epäspesifi selkäkipu kroonistuu spesifiä selkäkipua helpommin, sillä kivun käsittävät kuormituksen aiheuttamat kudosvauriot, liike- ja liikekontrollihäiriöt sekä psykososiaaliset tekijät. Näitä selän kivuille altistavia riskitekijöitä välttämällä tai vähentämällä voidaan mahdollisesti ennaltaehkäistä alaselkävaivojen ilmaantumista ja estää vaivan pahenemista. Lisäksi oikeanlaisilla harjoitteilla voidaan ehkäistä selkäkipujakson uusiutumista.

Mikä auttaa alaselkäkipuun?

Alaselkäkipujen vähentämisen ja ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää on oikeanlainen ja tarkoituksenmukainen harjoittelu fysioterapeutin ohjauksella, jossa pääpainona on keskivartalon syvien lihasten vahvistaminen sekä liikehallinnan kehittäminen.

Alaselän spesifien liikekontrolliharjoitteiden on useissa tutkimuksissa todettu vaikuttavan kipuun ja toimintakykyyn positiivisesti. Kun harjoitetaan liikehallintaa tietyllä alueella, on tavoitteena saavuttaa automaattinen toimintamalli, jossa liikkeen kontrolli pysyy yllä tiedostamattomasti. Jotta kontrolli saadaan automatisoitua, on ensimmäinen askel tunnistaa virheellinen toimintamalli ja löytää keinot sen korjaamiseen. Kun liikekontrollihäiriö on tiedossa ja välineet tarkoituksenmukaiseen harjoitteluun hallussa, on myös helpompi lähteä harjoittamaan liikkeen tietoista hallintaa. Fysioterapeuttimme auttavat mielellään sinua askarruttavissa selkävaivoissa ja niiden hoidossa sekä oikeanlaisen harjoittelun aloittamisessa.

 

 

 

 

Lähteet:
Alaselkäkipu. 2015. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Käypä hoito -suositus. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi20001#s4
Comerford, M. & Mottram, S. 2012. Kinetic Control: The Management of Uncontrolled Movement. Churchill Livingstone: Elsevier.
Elphinson, J. 2008. Stability, sport and performance movement -Great technique without injury. Berkeley: Lotus Publishing.
Luomajoki, H. 2010. Movement Control Impairment as a Sub-group of Non-specific Low Back Pain -Evaluation of Movement Control Test Battery as a Practical Tool in the Diagnosis of Movement Control Impairment and Treatment of this Dysfunction.
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0192-7/urn_isbn_978-952-61-0192-7.pdf
Mistä selkäkipu johtuu, miten hoidat kipua? N.d. Selkäkanava. http://selkakanava.fi/selkakivun-syita

MEIDÄN KAIKKIEN kuntokeskus

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.