rekisteriseloste

Tämä on Lahden Kuntohoito Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.05.2018. Päivitetty 26.10.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Lahden Kuntohoito Oy / Fit Lahti

Aleksanterinkatu 7 B, 15110, Lahti

0503515355

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Noora Laukkanen

Aleksanterinkatu 7 B, 15110 Lahti

0503515355

 

3. Rekisterin nimi

Asiakastieto- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, jäsenyys)

Rekisteriä käytetään yrityksen asiakkuuksien hallintaan ja hoitoon sekä tiedottamiseen ja markkinointiin. Asiakassuhteen hoitoa varten yritys voi olla yhteydessä asiakkaaseen kaikkia yhteydenpitokanavien kautta, mitä tietoja yrityksellä asiakkaasta on (puhelin, sähköposti, osoite) Yhteydenpito voi tapahtua myös sosiaalisen median kautta, mikäli asiakas on kyseisiin kanaviin osoittanut aktiivisuutensa, kuten kommentoimalla julkaisua tai lähettämällä viestin.

Rekisteri on tallennettu palveluntarjoajan sähköiseen asiakastietojärjestelmään. Järjestelmään on merkitty asiakkaalta kysytty lupa markkinointia ja uutiskirjeen lähettämistä varten, mikäli asiakas on sen antanut.

Asiakastietojärjestelmään kirjataan kuntosali, hieronta, fysioterapia, kauneudenhoito, InBody-kehonkoostumusmittaus, Hypoxi, Personal Trainer ja muiden tarjottujen palveluiden asiakkaat. Fysioterapia- ja hieronta-asiakkaiden tietoja käsitellään myös omassa potilastietojärjestelmässä.

 

5.Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Henkilötunnuksen loppuosa (laskutusasiakkaat)
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Asiakastapahtuman sisältö (jäsenyys, palvelu, tuote)
 • Markkinointiluvat
 • Laskutukseen liittyvät tiedot (laskun lähettämistapa)
 • Lisäksi ohjelmistoon tallentuu automaattisesti asiakkaan
 • Ostohistoria
 • Palveluvaraushistoria
 • Kulunvalvontatiedot
 • Lisäksi tallennetaan palvelun mukaan
 • Hoitokertomus ja -historia (mm. hoitokortit kauneudenhoito, Hypoxi)
 • Asiakaskertomus (yleinen muistiinpano)
 • Mittaustulokset

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jos olet asiakkaamme tai olet ollut asiakkaamme tai antanut luvan käyttää tietojasi markkinointiimme.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään esimerkiksi, kun teet sopimuksen kuntosalijäsenyydestä tai varaat ajan palveluihimme tai käytät palveluitamme. Voit antaa tietoja itsestäsi esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyillä viesteillä, rekisteröitymällä avoinna24- verkkoajanvarauspalveluun, sähköpostilla, puhelimitse, sekä sosiaalisen median palvelujen kautta. Keräämme henkilötietoja myös kampanjoiden ja tapahtumien yhteydessä.

 

7. Rekistereiden käsittely ja suojausperiaatteet

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Manuualinen aineisto, kuten henkilötietolomakkeet, jäsensopimukset, terveydenhuoltolain mukaiset lomakkeet sekä valmennus- tai hoitosuhteisiin liittyvät lomakkeet säilytetään kukin omaan ryhmän kuuluvissa kansioissa lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sähköisen asiakastietojärjestelmämme palveluntarjoajan toimesta tietoja siirretään alihankkijoille EU- ja ETA-maissa ja Yhdysvalloissa.

Alikäsittelijät ovat kolmansia osapuolia, jotka tarjoavat palveluita asiakastietojärjestelmän palveluntarjoajallemme. Nämä alikäsittelijät saattavat käsitellä palvelun tietoja, jotka voivat sisältää henkilötietoja. Eri alikäsittelijät tekevät eri tehtäviä. Palveluntarjoajamme käyttää vain alikäsittelijöitä, jotka täyttävät GDPR:n mukaiset tietosuojavaatimukset. Mikäli alikäsittelijä ei ole EU/ETA-alueella, täyttää se vähintään EU-US Privacy Shieldin vaatimukset.

 

8. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tiedot poistetaan tai passivoidaan automaattisesti järjestelmästä 5 vuoden kuluttua.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Manuaalinen asiakastietoaineisto tuhotaan, kun niillä ei katsota olevan käyttöä (esimerkiksi tiedot on siirretty sähköiseen järjestelmään) tai muusta aiheellisesta syystä. Aineisto tuhotaan paperisilppurilla välittömästi tuhoamispäätöksen jälkeen.

 

9. Rekisteröityjen oikeudet

9.1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen lahti@ole.fit. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9.2. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

 

 

TUTUSTU VELOITUKSETTA

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.